Obchodné podmienky internetového obchodu masostroje.sk.

Platné od 20. 07. 2017

I. Všeobecná ustanovenia
1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je obchodná spoločnosť SolArM S.C.
ul. Węgierska 224A, 33-300 Nowy Sącz, Poľsko. VAT: PL7343472268
1.2. Kupujúcim je právnická osoba, ktorá urobí objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu masostroje.sk (ďalej len kupujúci).
1.3. Ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu masostroje.sk medzi predávajúcim a kupujúcim - právnickou osobou, ktorá v tej súvislosti koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len kupujúci - podnikateľ), riadia sa ich vzájomné vzťahy zákonom č 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v platnom znení a primerane tiež týmito obchodnými podmienkami. V tomto prípade sa však kupujúci nepovažuje za spotrebiteľa a nemá tak ani právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.
1.4. Kupujúci odoslaním alebo potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvárané medzi ním a predávajúcim, a ďalej že sa s nimi riadne oboznámil, sú mu jasné, zrozumiteľné a zaväzuje sa nimi riadiť. Týmto okamihom zároveň kupujúci potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v okamihu uskutočnenia či odoslaní objednávky.
1.5. Tieto obchodné podmienky sú platné od 20. júla 2017. Akékoľvek zmeny a úpravy obchodných podmienok uskutočnené po odoslaní objednávky sa pre príslušný vzťah predávajúceho a kupujúceho považujú za neúčinné.

II. Predmet zmluvy

2.1. Uzavretím kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu záväzok tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2.2. Predmetom objednávky kupujúceho môže byť iba tovar uvedený na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk.
2.3. Predávajúci priebežne aktualizuje webové stránky internetového obchodu masostroje.sk tak, aby tu uvedený tovar zodpovedal jeho faktickéj ponuke. Napriek tomu, ak bude predmetom objednávky kupujúceho tovar, ktorý už v čase objednávky nie je súčasťou sortimentu predávajúceho, je predávajúci povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a okamihom tohto oznámenia sa objednávka predmetného tovaru považuje za zaniknutú, ak sa nedohodnú predávajúci s kupujúcim inak.
2.4. Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim je len dodávka tovaru uvedeného v potvrdení objednávky doručenom riadne a včas kupujúcemu.
2.5. Predmetom záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž dodávaného tovaru. V prípade zakúpenia tovaru ktoré toto vyžadujú, možno po dohode tieto služby poskytnúť.
2.6. Charakteristika tovaru uvedeného na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk, jeho popis, funkcie, technické údaje, parametre, rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné tu uvedené údaje a informácie vychádzajú z údajov výrobcov a dodávateľov tovaru. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od výrobcov, dodávateľov či iných zmluvných subjektov a priebežne kontrolované. Napriek tomu však nemožno ich nepresnosť úplne vylúčiť a pre takýto prípad si predávajúci vyhradzuje právo zmeny. Nepresnosť uvedených informácií má predávajúci povinnosť odstrániť ako sa o nich dozvie.

III. Registrácia kupujúceho

3.1 Registrácia kupujúceho sa vykonáva priamo prostredníctvom webových stránok masostroje.sk. V rámci registrácie vyplní kupujúci potrebné osobné údaje, ktoré budú bezpečne uchované v elektronickej databáze internetového obchodu masostroje.sk, a ktoré už pri následnom prihlasovaní a vykonávaní objednávok pod svojím zákazníckym menom a heslom nebude kupujúci nútený vyplňovať. Po vyplnení a potvrdení všetkých registračných údajov bude kupujúcemu bez zbytočného odkladu odošle emailová správa obsahujúca vyplnené údaje spolu s prihlasovacím menom a heslom.
3.2 Registrácia a vytvorenie vlastného zákazníckeho účtu umožňuje kupujúcemu zjednodušený postup pri vykonávaní objednávok (tj. bez opätovného zadávania osobných údajov).
3.3 Kupujúci je oprávnený svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, a to prostredníctvom zaslanej emailovej správy na adresu info@masostroje.sk alebo telefonicky na tel: +421 904 495 685, Zrušenie registrácie bude kupujúcemu potvrdené prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

IV. Objednávka tovaru

4.1. Riadna objednávka tovaru urobené kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je účinný voči predávajúcemu od okamihu, keď je mu tento návrh doručený.
4.2. Objednávka musí obsahovať najmä presné označenie kupujúceho, IČO, adresu trvalého pobytu alebo sídla, dodaciu adresu, emailovú adresu, telefonické spojenie, presné označenie druhu a počet kusov objednávaného tovaru, spôsob dopravy a spôsob úhrady ceny tovaru.
4.3. Kupujúci je oprávnený urobiť objednávku tovaru týmito spôsobmi:
Prostredníctvom webových stránok internetového obchodu masostroje.sk po registrácii a prihlásení pod svojim menom a heslom ako registrovaný zákazník.
4.4. Kupujúci je oprávnený stornovať ním urobenú objednávku najneskôr do 12.00 hod nasledujúceho pracovného dňa po dni odoslaní objednávky predávajúcemu na telefónnom čísle +421 904 495 685, alebo elektronicky na emailovú adresu: info@masostroje.sk
4.5. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim.
4.6. Predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávke alebo telefonicky na telefónne číslo kupujúceho uvedené v objednávke.
4.7. Potvrdenie objednávky predávajúcim musí obsahovať najmä tieto údaje: identifikáciu kupujúceho, druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar, spôsob doručenia, cena za doručenie tovaru dopravcom a doručovacia adresa.
4.8. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť objednávku kupujúcemu bez zbytočného odkladu od jej obdržania, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní od jej obdržania. Objednávka sa považuje za potvrdenú okamihom doručenia prejavu vôle o potvrdení objednávky kupujúcemu. Ak nebude objednávka potvrdená predávajúcim v uvedenej lehote, vzniká kupujúcemu právo vziať svoju objednávku späť. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, že k doručenie potvrdenia objednávky kupujúcemu nedošlo bez zavinenia predávajúceho.

V. Miesto plnenia

5.1. Miestom plnenia záväzku predávajúceho je predajňa / sklad predávajúceho na adrese prevádzky predávajúceho, kde predávajúci predá tovar dopravcovi (prepravnej spoločnosti) na dopravu kupujúcemu, či kde dôjde k osobnému odberu objednaného tovaru kupujúcim.
5.2. Povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu objednaný tovar je splnená okamihom jeho odovzdania a prevzatia pri osobnom odbere alebo jeho odovzdaním prvému dopravcovi.

VI. Cena a platba

6.1. Cena tovaru objednaného klientom sa riadi cenami uvedenými u objednaného tovaru na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk v momente odoslania objednávky kupujúcim. Ceny tovaru uvedené na webových stránkach nezahŕňajú DPH v zákonnej sadzbe (23%), ak nie je u konkrétneho tovaru výslovne uvedené "s DPH".
6.2. K cene tovaru bude predávajúcim pripočítaná čiastka za dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim. Túto cenu sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť za podmienok článku VII. týchto obchodných podmienok.
6.3. Kúpna cena za dodávaný tovar a prípadné náklady na jeho dopravu budú kupujúcim zaplatené nasledovne:
a. dobierkou - v hotovosti vodičovi dopravcu pri odovzdaní tovaru alebo českej pošte
b. platbou v hotovosti - pri osobnom odbere
6.4. Kúpna cena sa považuje za riadne uhradenú až jej pripísaním v plnej výške za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo jej uhradením v plnej výške v hotovosti v predajni predávajúceho alebo pracovníkovi prepravnej firmy. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení jeho kúpnej ceny, ak nebude zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
6.5. Faktúra vystavená predávajúcim kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list.
6.6. Ak sú ceny uvedené u jednotlivých druhov tovaru na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk označené ako „akcia“, potom sú tieto platné do vypredania zásob alebo do ďalšej aktualizácie ponuky.

VII. Dodacia lehota

7.1. V prípade, že tovar má predávajúci na sklade, zaväzuje sa ich vyexpedovať, odovzdať dopravcovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak tovar nemá predávajúci na sklade, zaväzuje sa o tom kupujúceho informovať v čo najkratšom čase a dohodnúť s ním termín dodania tovaru. Dodacie lehoty sa ďalej riadi prepravnými podmienkami dopravcu podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy, čo je cca dva dni.
Slovenská pošta uschováva nevyzdvihnuté zásielky (obchodný i dobierkovej balíky) 7 dní, potom je expeduje späť zasielateľovi.
7.2. Zvolí Ak kupujúci ako spôsob doručenia dodávaného tovaru osobný odber, potom ak má predávajúci tento tovar na sklade, zaväzuje sa ich pripraviť k odberu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní po uzatvorení zmluvy. Ak tovar nemá predávajúci sklade, zaväzuje sa podať bezodkladne správu kupujúcemu o termíne odberu.
7.3. V prípade, že objednaný tovar nemá predávajúci na sklade alebo ho nebude možné z iného dôvodu odovzdať dopravcovi alebo pripraviť k osobnému odberu v lehotách podľa predchádzajúcich dvoch odsekov, oznámi túto skutočnosť predávajúci kupujúcemu a zároveň mu oznámi predpokladaný termín expedície či umožnenie osobného odberu dodávaného tovaru kupujúcim. V prípade, že by tento predpokladaný termín podľa predchádzajúcej vety mal byť dlhší než 7 (sedem) pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, vzniká kupujúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, avšak len bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o tomto dôvodu pre odstúpenie dozvie .

VIII. Dopravné podmienky a cena za dopravu

8.1. Kupujúci je oprávnený zvoliť si v objednávke tovaru niektorý z týchto spôsobov jeho doručenia v rámci Slovenskej republiky:
a. zásielkovou službou GEIS na dobierku 8,00 EUR (bez DPH). dodanie do 5 pracovných dní. Hmotnosť zásielky do 30 Kg. Zásielka 30 - 50 kg 26,-EUR (bez DPH) Pri nákupe nad 400,-EUR je dopravné zadarmo.
b. osobným odberom tovaru - bez poplatku

IX. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru

9.1. Nebezpečenstvo škody na tovare dodávanom predávajúcim kupujúcemu na základe jeho objednávky prechádza na kupujúceho okamihom jeho faktického prevzatia pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi.
9.2. Vlastnícke právo k tovaru dodávanému predávajúcim kupujúcemu na základe jeho objednávky prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny tohto tovaru predávajúcemu.

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu masostroje.sk iba podľa obchodného zákonníka.
10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku obchodných podmienok má predávajúci voči kupujúcemu právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zrušenú kúpnou zmluvou (najmä nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu) a kupujúci súhlasí aby si tieto účelne vynaložené náklady predávajúci započítala na časť vrátenej kúpnej ceny kupujúcemu.
10.3. Kupujúci má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, keď mu bolo odovzdané alebo doručené iný tovar ako si objednal, najneskôr však do 2 (dvoch) dní od jeho faktického prevzatia.
10.4. Odstúpi ak kupujúci od kúpnej zmluvy v súlade s predchádzajúcimi odsekmi tohto článku obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť mu už zaplatenú čiastku za tovar (okrem poštovného resp. dopravného okrem bodu 10.3) bez zbytočného odkladu po doručení tovaru a jeho kontrole, najneskôr však do 7 (siedmich) pracovných dní po doručení tovaru predávajúcemu. Táto finančná čiastka bude vrátená kupujúcemu bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou v závislosti na jeho požiadavke vyjadrenom v odstúpení od zmluvy. Ak bude vrátený tovar doručený predávajúcemu osobne kupujúcim alebo jeho zástupcom, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu príslušnú sumu v hotovosti oproti spätnému prevzatiu a prekontrolovaní tovaru.
10.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme do 7 (siedmich) dní od oznámeného termínu sprístupnenia k odovzdaniu alebo do 7 (siedmich) dní od jeho prípadného uloženia na pobočke dopravcu alebo v prípade, že kupujúci iným spôsobom neprevezme alebo odmietne tovar prevziať.
10.9. Ak odstúpi predávajúci od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, má voči kupujúcemu právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zrušenú kúpnou zmluvou (najmä nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu).

XI. Zodpovednosť za vady, záručné podmienky a vybavenie reklamácie

11.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak má tovar vady v čase jeho odovzdania, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. Vady predaného tovaru, ktorý mal tovar v čase jeho odovzdania je kupujúci povinný reklamovať predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, kedy je sám zistí alebo mohol zistiť, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní od prevzatia tovaru.
11.2. Za neoprávnenú bude považovaná reklamácie v prípade, že k chybe alebo poškodeniu tovaru došlo pri jeho preprave od predávajúceho ku kupujúcemu. V tom prípade nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru dopravcu. Pri prevzatí zásielky je kupujúci, prípadne príjemcu zásielky povinný skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky vonkajšieho poškodenia. Pokiaľ kupujúci alebo príjemca zásielky zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), je oprávnený vo svojom vlastnom záujme zásielku odmietnuť prevziať a spísať s dopravcom zápis o škode. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola doručená riadne a neporušená. Pokiaľ kupujúci alebo príjemca zásielky zistí po prevzatí tovaru vadu vyplývajúce z poškodenia pri preprave, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu písomne alebo elektronickou poštou na info@masostroje.sk predávajúcemu a predovšetkým dopravcovia, najneskôr však do 2 (dvoch) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená a vyžiadať si súčasne spísanie zápisu o škode. Do doby spísanie zápisu o škode nesmie kupujúci so zásielkou akokoľvek manipulovať a je povinný zachovať aj obal zásielky, v ktorej mu bola zásielka doručená.
11.3. Predávajúci poskytuje zákazníkovi záruku 6, 12, 24 mesiacov podľa výrobcu alebo dodávateľa (podľa obchodného zákonníka pre podnikateľské subjekty) odo dňa faktického prevzatia tovaru kupujúcim. Táto záručná doba môže byť stanovená aj v dlhšom rozsahu, pokiaľ je tak uvedené pri popise tovaru na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk. Ak sa vyskytnú na dodanom tovare v priebehu záručnej doby vady, je kupujúci oprávnený tieto vady reklamovať.
11.4. Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný urobiť písomne ??na adresu sídla predávajúceho. V písomnej reklamácii vád je kupujúci povinný vady označiť alebo popísať akým spôsobom sa prejavujú, a ďalej potom navrhnúť spôsob vybavenia reklamácie.
11.5. Súčasne s reklamáciou chýb je potrebné, aby kupujúci doručil predávajúcemu reklamovaný tovar osobne alebo obchodným balíkom na adresu prevádzky predávajúceho spolu s dokladom o kúpe tovaru, a to kompletne so všetkým príslušenstvom a príslušnou dokumentáciou, návodom na obsluhu a prípadne aj so záručným listom. Predávajúci nie je povinný prevziať tovar, ktorý by mu bolo zaslané na dobierku. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zabaliť či inak opatriť pre prepravu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho následnému poškodeniu alebo inému znehodnoteniu.
11.6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o doručení reklamácie. Následne vydá predávajúci kupujúcemu aj písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Všetky informácie o priebehu reklamácie je možné získať telefonicky na tel.: +421 904 495 685, a to v pracovné dni od 7:00 do 17:00 hod
11.7. Za neoprávnenú bude považovaná reklamácie v prípade, že k chybe došlo používaním tovaru iným spôsobom než je uvedené v návode, bežným opotrebením alebo poškodením, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby alebo v dôsledku živelných pohrôm.
11.8. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu preukázateľných, účelne vynaložených nákladov na jej prevedenie a na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.
11.9. Ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru príslušnými ustanoveniami zákona kupujúceho podnikateľa, sa vzájomné práva zo zodpovednosti za vady riadi zákonom č 513/1991 Sb., Obchodným zákonníkom, v platnom znení , ak nebude dohodnuté inak.

XII. Ochrana osobných údajov

12.1.Predávajúci týmto prehlasuje, že je registrovaným správcom osobných údajov a že pri nakladaní s osobnými údajmi kupujúceho bude postupovať v súlade so zákonom č.101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje o kupujúcom budú zhromažďované a spracovávané predávajúcim prostredníctvom zabezpečenej elektronickej databázy tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu, a to výhradne za účelom:
a. splnenie predmetu zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim
b. ponúkanie ďalšieho obchodu alebo služieb kupujúcemu
12.2. Osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaväzuje chrániť. Tieto údaje nebudú predávajúcim poskytnuté žiadnej tretej osobe s výnimkou tých prípadov, kedy je poskytnutie údajov (napr. adresa a telefón) nevyhnutnou podmienkou úspešného doručenia tovaru kupujúcemu.
12.3. Kupujúci má právo kedykoľvek písomne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vhodným spôsobom vymazal zo svojej evidencie alebo vykonal požadovanú zmenu v štruktúre osobných údajov kupujúceho.

XIII. Autorské práva, ochranné známky, práva tretích osôb, zodpovednosť

13.1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu ani tretej osobe za akékoľvek škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, prerušenie činnosti či ďalšie škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií uvedených na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk. Informácie o tovare uvedené na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk nemožno považovať za vyhlásenie o vhodnosti tohto tovaru pre niektorý konkrétny účel.
13.2. Všetky materiály publikované na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk, sú chránené autorským zákonom. Tieto webové stránky a ich jednotlivé časti (najmä popisy a vyobrazenie predávaného tovaru, rozdelenie kategórií tovaru) nesmie byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti či inak použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho ako držiteľa autorských práv.
13.3. Kupujúci je povinný vyvarovať sa akýchkoľvek zásahov do práv predávajúceho vyplývajúcich z vlastníctva vyššie uvedených ochranných známok. Kupujúci berie na vedomie, že názvy a označenia výrobkov, služieb a spoločností uvedených na webových stránkach internetového obchodu masostroje.sk môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných tretích osôb (dodávateľov, výrobcov tovaru) a požívajú príslušné právne ochrany.